Voorwaarden voor het gebruik van RouteXL

De RouteXL dienst wordt ter beschikking gesteld via internet in de vorm van Software-as-a-Service door RouteXL B.V.. (RouteXL), ingeschreven in Heiloo, met zijn hoofdvestiging in Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, Nederland (US).

The following Terms &; Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van RouteXL. Door het gebruik van RouteXL, you indicate your acceptance of these Terms &; Voorwaarden. Derogations from these general Terms &; Voorwaarden zijn slechts bindend als u hebt ontvangen schriftelijke aanvaarding van deze uit RouteXL.


Artikel 1. De service en het gebruik daarvan

1.1 RouteXL is made available to you for the purposes of route planning using the tools offered on RouteXL’;s website. U kunt zelf kiezen hoe u de tools te gebruiken, en waarbij specifieke doeleinden.

1.2 RouteXL behoudt zich het recht voor om registratie verplicht te stellen voor alle of een deel van haar diensten aan als zij dat nodig achten. Zodra uw registratie is voltooid, kunt u direct inloggen op uw account en het gebruik van de service. RouteXL alleen houdt verslagen van de geschiedenis en de gebruikersinstellingen van geregistreerde gebruikers.

1.3 U moet voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw account door het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Met name, ervoor te zorgen dat uw wachtwoord blijft strikt geheim. Nadat u zich heeft geregistreerd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, RouteXL ervan uit dat alles gedaan van uw account onder uw controle en het toezicht heeft plaatsgevonden. U zult dan ook aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke acties zijn, tenzij u RouteXL in kennis hebben gesteld dat een andere persoon heeft kennis van uw wachtwoord.

1.4 U kunt persoonlijke gegevens met RouteXL verwerken. RouteXL fungeert als een processor in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat je de controller, en als zodanig vrijwaren RouteXL alle aanspraken van betrokkene op grond van deze wet.


artikel 2. gebruiker regelgeving

2.1 Het is verboden om RouteXL gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor de besparingen of het verspreiden van informatie via de service die lasterlijk, lasterlijk of racistisch.

2.2 Vooral, Het is verboden om RouteXL gebruiken op een wijze die overlast of hinder voor andere gebruikers kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor het gebruik van uw eigen scripts of programma's om grote hoeveelheden data te uploaden of downloaden, of gebruik van de dienst buitensporig vaak.

2.3 Indien RouteXL ontdekt dat u het schenden van de voornoemde voorwaarden, of ontvangt een klacht in die zin, RouteXL maatregelen kan nemen om de overtreding een einde te maken. De bepaling in artikel 7.4 van deze voorwaarden geldt dan.

2.4 Indien RouteXL vaststelt dat overlast, schade of elke andere bedreiging is ontstaan ​​om het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RouteXL of van derden en / of de dienstverlening via het internet, met name omdat er teveel berekening van routes of een ander type van overmatig gebruik van de dienst, het lekken van persoonlijke gegevens of de activiteit van virussen, Trojans en vergelijkbare software, RouteXL heeft het recht om alle maatregelen die zij redelijkerwijs nodig achten om te voorkomen of deze dreiging te voorkomen.

2,5 RouteXL is te allen tijde gerechtigd om eventuele strafbare feiten die zij kunnen ontdekken rapporteren. RouteXL heeft ook het recht om uw naam te onthullen, adres, IP address and other identification data to third parties who complain that you are violating their rights or these general Terms &; Voorwaarden, met dien verstande dat de klacht redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het gerechtvaardigd, dat er geen andere manier om deze informatie te verkrijgen en dat de derde partij heeft een duidelijk belang bij de informatie die wordt bekendgemaakt.

2.6 RouteXL heeft het recht om eventuele schade als gevolg van de schending van deze gedragsregels van u terug te vorderen. U vrijwaart RouteXL uit alle aanspraken van derden in verband met schade die is ontstaan ​​als gevolg van de schending van deze gebruiksvoorwaarden.


artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 RouteXL maakt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de service beschikbaar, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 RouteXL onderhoudt actief de service. Als verwacht wordt dat het onderhoud kan leiden tot beperkte verkrijgbaarheid, RouteXL zal het uit te voeren wanneer het gebruik van de dienst is relatief laag. Waar mogelijk, onderhoud van tevoren worden aangekondigd. Onderhoud in noodgevallen kan plaatsvinden op elk moment en zal niet vooraf worden aangekondigd.

3.3 Van tijd tot tijd, RouteXL kan de functionaliteit van RouteXL aan te passen. Uw feedback en suggesties over dit onderwerp zijn van harte welkom, maar uiteindelijk, RouteXL zal beslissen welke aanpassingen wel of niet zal worden gemaakt.

3.4 RouteXL zal zich inspannen om het onderhoud uit te voeren zo goed mogelijk, maar ook van in dit verband een beroep op haar leveranciers en derden voor updates and error reparatie software. RouteXL is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als zij van mening dat deze niet de juiste werking van de software zal vergemakkelijken of zou niet in uw belang.


artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De service RouteXL en de bijbehorende software, evenals alle informatie en afbeeldingen op de website, zijn de intellectuele eigendom van RouteXL B.V.. Zij mogen niet worden gekopieerd of gebruikt op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RouteXL, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie opgeslagen of verwerkt door u via de service is en blijft uw eigendom blijven (of die van uw leveranciers). RouteXL heeft een beperkte gebruiker recht deze informatie te gebruiken voor de dienst, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

4.3 Indien u informatie te sturen naar RouteXL, zoals feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u daarmee te kennen een onbeperkt en eeuwigdurend recht op deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit zal niet van toepassing op alle informatie die u expliciet als vertrouwelijk.

4.4 RouteXL zal geen kennis nemen van alle informatie die u hebt opgeslagen en / of verspreid via RouteXL tenzij dit noodzakelijk is om een ​​goede service te bieden, of RouteXL is daartoe verplicht op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Bij zo'n geval, RouteXL zal zich inspannen om de kennis van de informatie zoveel mogelijk voor zover te beperken, omdat dit in haar macht ligt.


artikel 5. De betaling voor de dienst

5.1 Het gebruik van RouteXL voor bepaalde functies is onderworpen aan de betaling van een vergoeding. U wordt geïnformeerd over de kosten van het gebruik van de functies in kwestie. Betaling kan worden berekend per tijdseenheid, route en / of adres.

5.2 Betaling kan geschieden via PayPal, by your transferring the amount personally to RouteXL’;s bankrekening, via iDeal, kredietkaart, incasso of volgens de betaling instructies op de website.

5.3 Omdat de dienst wordt direct wordt geleverd en op uw uitdrukkelijke verzoek, is het niet mogelijk om een ​​betaling in te trekken met een beroep op de Wet Koop op Afstand.


artikel 6. Inspanningsverbintenis / beperking van aansprakelijkheid

6.1 RouteXL zal zich inspannen om een ​​optimale route te bieden maken. Route optimalisatie is, echter, een complexe wiskundige proces waarvoor er momenteel geen absolute wetenschappelijke formule. Om deze reden, en ook als gevolg van de afhankelijkheid van de kwaliteit van de afgegeven door derden data (in het bijzonder kaarten) RouteXL kan geen garantie van de absolute optimaliteit van de berekende routes niet geven. RouteXL streeft naar 95% optimaliteit te bereiken voor 95% van de berekende routes.

6.2 RouteXL doet ook haar uiterste best om de adressen die door de gebruiker op de juiste locatie op de kaart ingevoerd te plaatsen en te vertalen locaties om de juiste adressen. RouteXL is niet, echter, kunnen garanderen dat de adressen en locaties zijn 100% correct. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het controleren van die adressen en locaties op de kaart juist zijn.

6.3 instructies voor de navigatie moet worden beschouwd als suggesties. Omstandigheden en verkeersregels altijd voorrang. De bestuurder is verplicht om zorg en aandacht uit te oefenen en is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de suggesties.

6.4 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot 6.3 met zich meebrengen dat RouteXL, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kunnen nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van routes volstrekt niet optimaal en / of defecten in de vermelding van adressen en locaties op de kaart worden vastgehouden.

6.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, RouteXL’;aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in de drie maanden bedraagt ​​voorafgaand aan het tijdstip waarop de schadelijke gebeurtenis.

6.6 RouteXL is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of verliezen als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering.

6.7 Een voorwaarde van enig recht op schadevergoeding die zich kunnen voordoen is dat je de schade aan RouteXL schriftelijk binnen twee maanden na de ontdekking hebben gemeld.

6.8 In geval van overmacht iemands, RouteXL is nimmer gehouden om te betalen voor eventuele schade die dit heeft veroorzaakt. Overmacht iemands valt hierbij aan storingen of falen van het internet en / of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, burgerlijke commotie, mobilisatie, oorlog, verkeersopstopping, strikes, lock-outs, zakelijke onderbrekingen, vertraagde leveringen, bosbranden en overstromingen.


artikel 7. Beëindiging en opschorting van de dienst

7.1 Deze overeenkomst zal in werking treden met uw eerste gebruik van de dienst en zal blijven voor onbepaalde tijd.

7.2 De overeenkomst kan op elk moment worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand te rekenen vanaf het moment van opzegging.

7.3 RouteXL kan de overeenkomst beëindigen indien u nog niet heeft aangemeld voor een periode van twaalf maanden. De overeenkomst wordt automatisch indien een partij wordt verklaard een einde te zijn in een staat van faillissement, surséance van betaling of is onderworpen aan een algemene inbeslagname van activa, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.4 RouteXL op te schorten of de dienst in te trekken, tijdelijk of permanent, als gevolg van het gebrek aan enige verplichting jegens RouteXL nakomen, tenzij dit falen niet een dergelijke opschorting of beëindiging van de dienst in het van geringe betekenis te rechtvaardigen.

7.5 Aan het einde van de gebruikersovereenkomst, RouteXL heeft het recht om alle gegevens die het heeft gered voor het doel van het verstrekken van de dienst te verwijderen. RouteXL is niet verplicht om u te voorzien van een kopie van deze gegevens.


artikel 8. Changes to the Terms &; Voorwaarden

8.1 RouteXL behoudt zich het recht voor om deze beide voorwaarden en de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment.

8.2 RouteXL zal geen wijzigingen of toevoegingen via de dienst aan te kondigen ten minste dertig dagen voordat ze in werking treden.

8.3 Als u niet wilt een wijziging of aanvulling accepteren, heeft u het recht om de overeenkomst tot aan de datum waarop deze in werking zal treden beëindigen. Als u gebruik maakt van de dienst na deze datum, zal dit worden opgevat als een indicatie dat u instemt met de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


artikel 9. Andere voorzieningen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Tenzij anders voorgeschreven door dwingend recht, Alle geschillen in verband met RouteXL worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin RouteXL gevestigd is gebracht.

9.3 Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden is bepaald dat een melding moet worden gegeven ‘schriftelijk’, this condition is also fulfilled if the notification is given by email or a communication via the service’;s website, op voorwaarde dat zij adequaat kan worden vastgesteld dat de boodschap is eigenlijk van de vermeende afzender en dat de integriteit van het bericht niet is geschaad.

9.4 De versie van de communicatie of informatie gered door RouteXL wordt geacht juist te zijn, tenzij het bewijs van het tegendeel wordt geleverd.

9.5 Indien enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden moeten verschijnen nietig te zijn, dit heeft geen invloed op de geldigheid van de gebruiksvoorwaarden in hun geheel. In zo'n geval, De voorziening zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo dicht mogelijk bij de betekenis van de oorspronkelijke bepaling komt niet als juridisch mogelijk is.

9.6 RouteXL heeft het recht om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde partij die kan nemen van het ofwel RouteXL of de bedrijfsactiviteit in kwestie overdragen.

9.7 These General Terms &; Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels opgesteld. In het geval van een geschil met betrekking tot de tekst of hoe het moet worden geïnterpreteerd, de Nederlandse tekst prevaleert.